REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLFOS PETS

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w ramach Sklepu internetowego działającego pod
adresem www.dolfospets.com, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gliniana 6, 97-300 Piotrków
Trybunalski, NIP 7712880685 adres e-mail: dolfos@dolfospets.com, tel. +48 44 616 30 51
Korzystając ze sklepu Internetowego DOLFOS PETS oraz akceptacjąc regulamin, Kupujący potwierdza,
iż zapoznał się treścią regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego zasady, oraz jest zobligowany do ich
przestrzegania. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między
Sprzedawcą a Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez
Kupującego. Zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344. Równocześnie wypełnia
obowiązki informacyjne przewidziane treścią art.12 ust.1oraz art.18 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

§1. Definicje
Dla celów Regulaminu znaczenie obejmują poniższe terminy:
Sklep – Sklep Internetowy prowadzony pod adresem www.dolfospets.com
Sprzedawca – firma DOLFOS PETS SP. Z O.O. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gliniana 6,
97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 7712880685 adres e-mail: dolfos@dolfospets.com, tel. +48 44 616
30 51
Kupujący (określany także jako Klient, Usługobiorca) – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości
prawnej a zdolność prawną, korzystająca ze sklepu Internetowego www.dolfospets.com
Konsument – Kupujący, który jest osobą fizyczną, składa zamówienie w sklepie Internetowym w
zamiarach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością zawodową czy gospodarczą. Klient
będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego
Przedsiębiorca – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego
Przedsiębiorca działający w imieniu praw konsumenta – Klient to osoba fizyczna, która zawiera
umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, jeżeli z treści
umowy wynika, że nie ma ona charakteru zawodowego, w szczególności z uwagi na prowadzoną
przez nią działalność gospodarczą, zgodnie z do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Do takich przedsiębiorców stosuje się również postanowienia niniejszego regulaminu
dotyczące klientów jako konsumentów, z wyjątkiem przepisów artystycznych. 558¹ Zdanie drugie
Kodeksu Cywilnego. Przepisy sztuki. 563 i art. art. 567 § 2 Kodeksu Cywilnego;
Produkty (Towar lub Towary) – produkt oferowany Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu
Internetowego
Zamówienie – deklaracja Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Sklep za pośrednictwem
Sklepu Internetowego, określone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie,
które wskazuje dane klienta bądź osoby działającego w jego imieniu oraz Produkty, które Klient
zamierza nabyć poprzez Sklep Internetowy. Zamówienia można dokonać poprzez Stronę, Formularz
lub telefonicznie.
Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Sklepem, jej przedmiotem jest zakup Produktów zgodnie z
postanowieniami regulaminu Sklepu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i
potwierdzonego przez Sklep
Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji. Płatności realizowane są
poprzez serwisy płatności Przelewy24
Dni robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
na ternie Polski
Doręczyciel – firma przewozowa, za pośrednictwem której realizowane są dostawy produktów do
Klienta
Konto – oznaczone przez Klienta indywidualnym Loginem i Hasłem, pozwalające na korzystanie z
dodatkowych funkcjonalności oraz usług Strony. Konto daje możliwość zachowywania i zapisywania
informacji o danych adresowych Klienta, historii Zamówień
Newsletter – usługa umożliwiająca Klientowi otrzymywanie od Sklepu cyklicznych informacji
handlowych za pomocą środków komunikacji, w tym informacji o nowościach, promocjach. Zapis jest
dobrowolny, wyrażany poprzez wskazanie adresu e-mail i numeru kontaktowego Klienta


§2. Wymogi techniczne
W celu prawidłowego dokonywania Zamówień niezbędne jest dysponowanie przez Klienta:
Urządzenia z dostępem do Internetu, z przeglądarką internetową w wersji aktualnej dla danego
systemu operacyjnego, przeglądarki wbudowanej w urządzenie
Aktywnego adresu e-mail
Klient ma możliwość zarejestrowania Konta na Stronie
Sklep nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Strony na urządzeniu, które nie spełnia
minimalnych wymogów. Jeśli wymagania techniczne nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje Klienta
odrębnym komunikatem po wejściu na Stronę Sklepu, tym samym informując o konieczności
zainstalowania dedykowanej przeglądarki bądź jej aktualizacji
Przesyłanie danych jest chronione protokołem SSL, co w efekcie umożliwia przesyłanie danych
pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany
W celu zabezpieczenia własnego urządzenia i informacji udostępnionych na Stronie Klient powinien
postępować zgodnie z ogólnie określonymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.


§3. Warunki korzystania ze strony
Klient korzystając ze Strony ma możliwość uzyskania informacji o ofercie Sklepu Internetowego oraz
złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji
Przekazując dane w ramach umowy, Klient ma obowiązek wskazania prawidłowych informacji. Nie
może podać danych niezgodnych z prawem m.in. treści sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszające
dobra osobiste, informacje nieprawdziwe, informacje niechciane, treści zakłócające prawidłowe
funkcjonowanie Strony
W przypadku naruszenia powyższych postanowień przez Klienta, Sklep ma możliwość zablokowania
dostępu do Strony oraz powiadomić organy o stwierdzeniu bądź naruszeniu przepisów prawa. Sklep
nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku działań niezgodnych z tym
postanowieniem lub innymi działaniami, które stanowią naruszenie prawa.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za realizację Zamówień zgodnie z informacjami przekazanymi
przez Klienta, w momencie, gdy informacje te były nieprawdziwe i miało to wpływ na jej wykonanie.


§4. Warunki wykonywania zamówień
Klient może dokonać zamówienia przy użyciu formularza dostępnego na stronie lub poprzez wysłanie
zapytania o ofertę. Przedstawione opisy, zdjęcia oraz ceny widocznie na stornie nie stanowią oferty w
rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego, są wyłącznie zaproszeniem do
zawarcia umowy sprzedaży.
Produkt zamówiony w Sklepie dostarczany jest na terytorium wybranych państw europejskich. Spółka
prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż detaliczną.
Możliwość składania zamówień dostępna jest przez cały czas, tj., przez 24 godziny na dobę, przez 7
dni w tygodniu. O przerwach w dostępie Strony Klienci będą informowani powiadomieniem
zamieszczonym na Stronie.
Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe i wolne od wad prawnych, wprowadzone na
rynek zgodnie z przepisami prawa.
Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Strony, telefonicznie lub poprzez zapytanie wysłane
w formularzu. Zakup zostaje potwierdzony informacją zwrotną na podany adres mailowy Klienta.
Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu.
Brak akceptacji uniemożliwia skorzystanie z opcji nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu
Internetowego.
Niezbędnym elementem procedury Zamówienia jest podanie danych osobowych wskazanych w
formularzu Zamówienia, oznaczony jako obligatoryjne oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia. Podanie danych osobowych określonych jako
obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia Zamówienia. Podanie nieaktualnych lub
nieprawdziwych danych może uniemożliwić realizacje Zamówienia.
W sytuacjach, które wzbudzają wątpliwości co do informacji Zamówienia lub danych Klienta,
pracownik może skontaktować się z Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwości, telefonicznie lub
mailowo.
Celem Sklepu jest zapewnienie dostępności wszystkich Produktów oraz terminowej dostawy. W
przypadku problemów z realizacją Sklep skontaktuje się z Klientem. Jednocześnie może
zaproponować spełnienie świadczenia zastępczego, które odpowiada tej samej jakości, przeznaczeniu
i cenie.
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez Sklep, Klient ma prawo odstąpić od Zamówienia
lub dokonać modyfikacji poprzez bezpośredni kontakt ze Sklepem. Warunki takiego odstąpienia
określane są indywidualnie.
Dostarczenie zamówienia następuje w terminie do 5 Dni Roboczych od daty złożenia zamówienia i
dokonania Płatności. Chyba, że w opisie Produktu podczas składania Zamówienia wskazano inny
termin. W sytuacji braku możliwości zrealizowania Zamówienia we wskazanym terminie, Klient
zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz określonym terminie wykonania usługi.
Sklep Internetowy może sprzedawać określone Produkty po obniżonych cenach tytułem promocji,
przeceny lub wyprzedaży w wybranych przez siebie okresach. Ceny Produktów mogą obowiązywać
przez określony okres lub do wyczerpania zapasów.
Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon, faktura VAT) po
skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Produktów objętych Zamówieniem.


§5. Ceny i koszty dostarczenia
Ceny obejmują podatek VAT.
Dla obu stron wiążące są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia.
Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostarczenia.
Koszty dostawy Produktów w ramach zamówienia ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem
usług na Stronie. Koszty pokrywane są przez Klienta w chwili dokonywania Płatności.
Zamówiony Produkt dostarczany jest Klientowi przez Doręczyciela wybranego przez Sklep na adres
wskazany w zamówieniu. Aktualnie dostępne sposoby dostarczenia określone są w zakładce
„Płatności i wysyłka” oraz podczas procedury składania Zamówienia.


§6. Dokonywanie płatności
W ramach wykonania Zamówienia, Klient ma możliwość dokonać opłaty kartą kredytową lub
debetową, płatności online oraz opcje odroczenia płatności za pośrednictwem serwisu
internetowego Przelewy24
Konto zostanie obciążone w dniu dokonywania Zamówienia.
Płatność uznaje się za dokonaną w momencie autoryzacji Płatności przez dany serwis.


§7. Dane osobowe
Dane osobowe Klienta, który dokonał Zamówienia w Sklepie przetwarzane są w zakresie wykonania
Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Szczegóły dotyczące
przetwarzania danych osobowych zostały opisane w zakładce Polityka Prywatności.


§8. Reklamacje
Sklep ma obowiązek dostarczy Produkty wolne od wad. Na zasadach określanych przez Kodeks
Cywilny, Konsument oraz Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta, ma prawo do złożenia
reklamacji.
Zgłoszenie reklamacji przez ww. Klienta może nastąpić poprzez:
Przesłanie na adres mailowy lub listem Sklep wypełnionego formularza reklamacyjnego na adres
dolfos@dolfospets.com Zgłaszając reklamacje Klient powinien określić swoje żądania związane z
wadliwością Produktu.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta potwierdzenia zawarcia Zamówienia.
W tym celu sugeruje się przesłanie z reklamacją dowodu zawarcia Zamówienia.
Na ogół nie traktuje się wad obciążających sklep z tytułu:
uszkodzeń mechanicznych
uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem, używaniem w sposób niezgodny z
przeznaczeniem.
Jeśli Produkt jest obarczony wadą Konsument może żądać: naprawy Produktu, obniżenia ceny
Produktu, wymiany Produktu, odstąpienia od umowy sprzedaży (jeśli powyższe nie jest możliwe).
Sklep może odmówić spełnienia żądania naprawy lub wymiany, w przypadku gdy doprowadzenie do
zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta staje się niemożliwe bądź w
porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności wymaga nadmiernych
kosztów. Koszt wymiany lub naprawy obciąża Sklep.
Sklep może odmówić spełnienia żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy i zaproponować
na to miejsce naprawę bądź wymianę, pod warunkiem ich natychmiastowej realizacji oraz braku
nadmiernej niegodności dla Klienta.
Konsument ma możliwość zmiany propozycji Sklepu tj. wymianę na naprawę lub naprawę na
wymianę, chyba że taki wybór nie jest możliwy do wykonania bądź wymaga dodatkowych kosztów.
Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta zawartych we wniosku reklamacyjnym nie później niż w
terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. O sposobie rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany w
preferowany sposób wskazany w zgłoszeniu.
W przypadku niepełnych danych w złożonym wniosku Sklep zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
Ze względu na uprawnienia z tytułu rękojmi, Produkt nie jest objęty dodatkowo gwarancją.


§8. Zwroty
Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta, który zawarł
umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od dokonanego Zamówienia. W tym celu należy złożyć
stosowne jednoznaczne oświadczenie w ciągu ustawowych 14 dni od daty objęcia w posiadanie
Produktu przez Klienta lub osobę trzecia do tego upoważnioną. Dla zachowania ww. terminu
wystarczy, by przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed datą jego upływu.
Oświadczenie zwrotu może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu gotowego
formularza. Powinno zostać skierowane na adres Sklepu – Dolfos Pets Sp. z o.o. ul. Gliniana 6, 97-300
Piotrków Trybunalski.
Uprawnienia opisane w części 8 nie dotyczą klientów będących Przedsiębiorcami w określeniu art.
431 Kodeksu Cywilnego.
Klient bierze odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, które wynikają np. z korzystania
w sposób wykraczający poza konieczny do określenia charakteru, funkcjonowania oraz cech
Produktu.
Z zastrzeżeniem ww. odpowiedzialności Sklep dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego
dostawy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty podczas dokonywania
Zamówienia. Chyba że Konsument zgodził się na inną formę zwrotu, niezwiązana z żadnymi
kosztami.
Jeśli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze
zwrotem kosztów do chwili otrzymania Produktów z powrotem, bądź przedstawienia dowodu
odesłania, w zależności od tego, jakie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi koszty odesłania Produktu do Sklepu.
Korzystając z prawa odstąpienia Klient obowiązany jest do zwrotu Produktów w stanie
niezmienionym. Sklep zaleca, aby zwroty dotyczyły jedynie Produktów kompletnych, nieuszkodzonych
i nieużywanych.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku
Umowy Sprzedaży:
a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt indywidualny, wyprodukowany według
wytycznych Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
b. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt doręczany w zapieczętowanym opakowaniu,
który ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie połączony z innymi elementami.
c. w której przedmiotem świadczenia jest usługa wykonana za wyraźną zgodą Konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sklep utraci prawo do odstąpienia od umowy.
Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien przestawić fakt zawarcia Zamówienia. Zwrot towaru
powinien nastąpić nie później niż w trakcie 14 dni od daty przedstawienia oświadczenia o
odstąpieniu. Produkt należy odesłać przed jego upływem.
Koszt odesłania Produktu w przypadku odstąpienia obciąża Klienta.
Zwrot środków za odesłane Produkty zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez
Sklep zwracanych Produktów. Należność zwraca jest w taki sam sposób, w jaki zostało opłacone
Zamówienie.
Szczegóły na temat zwrotów Produktów dostępne są w zakładce ZWROTY na naszej stronie.


§9. Sposoby rozwiązywania sporów
Spory pomiędzy Klientem a Sklepem, które wynikają z dokonanego Zamówienia lub zawarcia umowy
będą rozpatrywane przez sąd właściwy w ramach przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń bądź reklamacji.


§10. Postanowienia końcowe
Zamówienia dokonywane są między Klientem a Sklepem
Zaleca się, by Klient dokładnie sprawdził przesyłkę zaraz po jej doręczeniu, jeszcze przed
potwierdzeniem jej odbioru Dostawcy. Ma to na celu sprawdzenie czy Produkt nie posiada uszkodzeń
mechanicznych. W przypadku uszkodzeń zaleca się, by Klient zażądał od doręczyciela sporządzenia
protokołu szkody. W przypadku gdy opakowanie przesyłki ma ślady uszkodzenia, zaleca się by klient
nie przyjmował paczki, a o problemie niezwłocznie powiadomił Sklep.
W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.


§11. O zmianach w regulaminie
Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Sklep w drodze złożonego na Stronie oraz w drodze
korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Strony posiadających własne Konto na
Stronie internetowej oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień regulaminu
obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia
(stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie
określony przez Sklep, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Sklep
oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Zmiany regulaminu nie
odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia – każdą
Transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.